HaalbaarheidsonderzoekenWat kunnen we voor u doen

Haalbaarheidsonderzoeken

haalbaarheidsonderzoekWilt u inzicht verkrijgen in de huidige technische staat van een complex? Laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. In Amsterdam en een aantal andere grote steden is het uitvoeren hiervan verplicht, bij de verkoop van sociale huurwoningen. U vindt alle eisen voor het splitsen en verkopen van woningen in het Amsterdamse ‘convenant splitsen en verkoop sociale huurwoningen 2011 tot en met 2020’. Zodra wij een haalbaarheidsonderzoek voor u uitvoeren maken we daarbij, indien van toepassing, gebruik van de volgende deelonderzoeken.

Funderingsonderzoek

Binnen het haalbaarheidsonderzoek voeren we een funderingsonderzoek voor u uit, bestaande uit twee fasen. Tijdens fase 1 voeren we een waterpasmeting uit, net als een archiefonderzoek. We richten ons op de sonderingen en doen de aanvraag voor de waterhuishouding, net als een visuele inspectie. Tijdens fase 2 zullen we de fundering opgraven en de funderingsinspectie uitvoeren, naast het doen van een anatomisch houtonderzoek door SHR. We gaan slechts over tot fase 2 wanneer daar een directe aanleiding voor bestaat.

Toetsing Bouwbesluit

De Toetsing Bouwbesluit heeft betrekking op een kwaliteitstoets ten behoeve van de algemene ruimten en woningen. We toetsen de ruimten aan het Bouwbesluit 2012 - bestaande bouw en de richtlijnen en kwaliteit zoals beschreven in het convenant. De Toetsing Bouwbesluit bestaat uit een inspectie van de woningen en algemene ruimten aan de hand van een standaard bouwbesluitchecklist, een brandveiligheidsinspectie en een opname van het interieur ten behoeve van mogelijke mutatiekosten. De toetsing vormt op die manier een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.

Conditiemeting NEN 2767 (MJOP)

De Conditiemeting NEN 2767 binnen het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit een volledige inventarisatie, inspectie, conditiemeting, het aangeven van knelpunten en de aanbevelingen om deze op te heffen en voorgenoemde werkzaamheden te vertalen naar een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

We voeren een inspectie conform de conditiemethodiek NEN 2767 (deel 1 en 2) uit en stellen een rapportage op. Hierin is ruimte voor een algemene objectomschrijving met de opbouw en materialen van gebouwdelen, een overzicht van gesignaleerde gebreken (inclusief aanbevelingen en hersteladviezen), verkoopbevorderende maatregelen en een conclusie met advies.

Daarnaast kunnen we een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen, dat bestaat uit een gedetailleerd onderdeel en een overzicht, naast de contracten en garanties. In combinatie met een fotoreportage met overzichtsfoto’s en specifieke foto’s van gebreken zorgt dat naast de servicekostenberekening voor een volledig overzicht.

Asbestinventarisatie

Froger Vastgoed kan binnen het haalbaarheidsonderzoek een asbestinventarisatie (type A) uitvoeren, om na te gaan of er al dan niet direct waarneembare asbesthoudende materialen in woningen of algemene ruimten aanwezig zijn. We voeren de asbestinventarisatie type A uit conform SCA-540 en zorgen bij de constatering van aanwezigheid van asbest voor een kostenraming om dit conform de voorschriften te laten verwijderen.

Veiligheidskeuring en duurzaamheidsmaatregelen (Energielabel)

Het haalbaarheidsonderzoek kan vragen om een veiligheidskeuring van gas-, elektra- en waterinstallaties. We keuren deze op basis van de NTA 8025. Daarnaast kunnen we u van dienst zijn door de duurzaamheidsmaatregelen in kaart te brengen. We nemen de woningen op en stellen het energielabel op. Bovendien slaan we dit om naar een algemeen beeld van het complex.

Opstellen splitsingstekeningen

Froger Vastgoed kan binnen het haalbaarheidsonderzoek zorgen voor het vervaardigen van splitsingstekeningen, ten behoeve van de opsplitsing van de Vereniging van Eigenaars (VvE). We vervaardigen rechtsgeldige splitsingstekeningen, conform de richtlijnen van het Kadaster. Daarnaast stellen we per VvE een overzicht op met daarin het appartementsrechtsnummer, het VHE-nummer, adres, woningtype, BVO woning, BVO perceel en GBO woning.

Opstellen haarbaarheidsonderzoek

We gebruiken de diverse deelonderzoeken om het haalbaarheidsonderzoek vorm te geven door uitgebreide informatie te verzamelen. De deelrapportages leveren conclusies en kostenramingen op, die we overnemen in het eindrapport. Op basis hiervan kunnen we een investeringsplan voor u opstellen, zodat u een beeld krijgt van de investeringen die u binnen de vooraf besproken termijn zal moeten doen.

Tevens kunnen we in de rapportage van het haalbaarheidsonderzoek een onderscheid maken tussen een viertal scenario’s. We richten ons op de convenantwerkzaamheden, de convenantwerkzaamheden en verkoopbevorderende maatregelen, eventueel achterstallig onderhoud of de verkoopbevorderende maatregelen én het achterstallig onderhoud.

We berekenen bij het opstellen van de totaalrapportage de kosten per woning per maand, indien het gaat om een VvE. Het gaat hierbij om onderhoudskosten volgend uit het MJOP, maar ook om de servicekosten zoals schoonmaak, energie in de algemene ruimten en bestaande onderhoudscontracten. Vanuit onze expertise zorgen we voor een gemotiveerd advies bij het eindrapport en onderbouwen we de scenariokeuze.